ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne


§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, w skrócie TPMM, zwane dalej Towarzystwem.


§2

1.Towarzystwo działa na terenie miasta i powiatu Mińsk Mazowiecki.
2.Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.


§3

Siedziba Towarzystwa znajduje się w mieście Mińsk Mazowiecki.


§4

Towarzystwo posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą.


§5

Towarzystwo używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mińsk Mazowiecki, dnia 12 kwietnia 2003 roku ze zmianami z dnia 16 kwietnia 2005 roku
i 25 kwietnia 2009 roku