ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania


§6

Celem Towarzystwa jest:
a) szerzenie wśród społeczeństwa znajomości historii miasta i powiatu, budzenie zamiłowania do niej, a także poszanowania dla pamiątek i zabytków przeszłości,
b) inspirowanie i organizowanie akcji lub konkursów mających na celu podnoszenie stanu estetycznego miasta i powiatu,
c) podejmowanie wszelkich działań dla rozwoju kulturalnego i oświatowego mieszkańców miasta i powiatu,
d) ochrona środowiska naturalnego,
e) działalność wydawnicza,
f) ochrona dóbr dziedzictwa narodowego,
g) działalność turystyczno- krajoznawcza,
h) działalność charytatywna,
i) działalność sportowo-rekreacyjna.


§7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a) zbieranie dokumentów, opracowanie materiałów dotyczących przeszłości miasta i powiatu, znanych i zasłużonych osobowości, obywateli oraz zakładów produkcyjnych,
b) inicjowanie i organizowanie konferencji, odczytów i zebrań naukowych i kulturalno-oświatowych oraz propagowanie wartości i piękna miasta oraz powiatu,
c) gromadzenie eksponatów dotyczących historii świata, Polski, miasta i powiatu mińskiego,
d) współdziałanie i opieka nad obiektami zabytkowymi oraz miejscami pamięci narodowej,
e) wydawanie drukiem opracowań dotyczących historii miasta i powiatu,
f) udział i pomoc w organizowaniu obchodów jubileuszowych miasta i innych miejscowości w powiecie,
g) współpraca z radami samorządu lokalnego, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zadań wyżej wymienionych i spraw związanych z życiem miasta i powiatu,
h) organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego,
i) organizowania wycieczek i objazdów historyczno-krajoznawczych,
j) organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć, zbiórek i kwest pieniężnych o charakterze charytatywnym,
k) organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Mińsk Mazowiecki, dnia 12 kwietnia 2003 roku ze zmianami z dnia 16 kwietnia 2005 roku
i 25 kwietnia 2009 roku