ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
- Zwyczajnych
- Wspierających
- Honorowych.§9

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polski, który:
a) przyjmuje statut Towarzystwa i daje temu wyraz w swojej działalności,
b) wykazuje czynny i twórczy wkład pracy w urzeczywistnienie celów Towarzystwa.§10

Członka przyjmuje Zarząd Towarzystwa w oparciu o deklarację pisemną zainteresowanego.§11

Członka , który pragnie wystąpić z Towarzystwa winien o tym pisemnie powiadomić Zarząd Towarzystwa.§12

Zarząd Towarzystwa wyklucza lub zawiesza na okres sześciu miesięcy członka, który nie respektuje przepisów Statutu. Członek wykluczony lub zawieszony w prawach może odwołać się do Komisji Rewizyjnej. Skreślenie z listy członków następuje z powodu nie płacenia składki członkowskiej przez okres dłuższy niż jeden rok.§13

Członkom zwyczajnym Towarzystwa przysługują następujące prawa:
a) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
b) podejmowanie inicjatyw, zgłaszanie wniosków i głosowanie za przyjęciem uchwał na zebraniach Towarzystwa, zgodnie z przepisami Statutu,
c) prawo do korzystania z biblioteki i zbiorów Towarzystwa według zasad ustalonych przez Zarząd Towarzystwa,
d) posiadanie legitymacji Towarzystwa.§14

Członkowie zwyczajni obowiązani są:
a) postępować w myśl przepisów § 9 statutu,
b) przestrzegać zarządzeń władz Towarzystwa, spełniać dobrze obowiązki organizacyjne i uczestniczyć w zebraniach oraz spotkaniach organizowanych przez Zarząd.§15

Członkowie wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, organizacja albo instytucja, która zamierza popierać działalność Towarzystwa i zadeklaruje składkę lub inną formę poparcia.§16

Prawa i obowiązki członka wspierającego :
a) członek wspierający ma prawo (osobiście lub poprzez wyznaczonego delegata) brać udział we wszystkich pracach Towarzystwa oraz uczestniczyć w zebraniach z głosem doradczym,
b) jest zobowiązany popierać czynnie cele i działalność Towarzystwa oraz wywiązywać się z deklarowanej formy jego wspierania,
c) członek wspierający może wypowiedzieć swoją przynależność do Towarzystwa poprzez skierowanie odpowiedniego pisma do Zarządu Towarzystwa w terminie na 30 dni przed datą wspierania.§17

1. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie osobom zasłużonym dla Towarzystwa.
2. Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych, są natomiast zwolnieni od opłacania składek członkowskich.

Mińsk Mazowiecki, dnia 12 kwietnia 2003 roku ze zmianami z dnia 16 kwietnia 2005 roku
i 25 kwietnia 2009 roku