ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa


§18

1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zgromadzenie członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.§19

Najważniejszą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zbiera się raz w roku, natomiast Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze co cztery lata.§20

Nadzwyczajne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Towarzystwa:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie 1/3 liczby członków Towarzystwa.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.§21

Do Walnego Zgromadzenia należy:
a) podejmowanie uchwał dotyczących działalności Towarzystwa,
b) udzielenie lub odmówienie Zarządowi absolutorium na podstawie wysłuchanych i przedyskutowanych sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej na okres czterech lat,
d) uchwalenie wniosków zgłoszonych przez Walne Zgromadzenie , Zarząd lub członków Towarzystwa,
e) ustalenie składek członkowskich,
f) zmiana Statutu,
g) rozwiązanie Towarzystwa.§22

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Towarzystwa.§23

Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym, Sprawozdawczo-Wyborczym i Nadzwyczajnym winny być rozsyłane na piśmie na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.§24

W zawiadomieniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu należy podać proponowany porządek obrad. Każdy członek Towarzystwa ma prawo zaproponować nowe punkty porządku obrad w terminie tygodniowym przed Walnym Zgromadzeniem. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z inicjatywy członków Towarzystwa, Zarząd Towarzystwa może umieścić w porządku obrad sprawy uznane przez siebie za konieczne do rozstrzygnięcia. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większość głosów. Do prawomocności uchwał konieczna jest obecność przynajmniej połowy członków Towarzystwa. W razie braku kworum należy zwołać Walne Zgromadzenie w drugim terminie, wówczas uchwały Zgromadzenia są prawomocne bez względu na liczbę obecnych. Do prawomocności uchwał dotyczących zmian Statutu lub rozwiązania potrzebna jest większość 2/3 obecnych na Zgromadzeniu.§26

Głosowanie jest jawne . Tajne głosowanie odbywa się, jeżeli taką uchwałę poweźmie Zgromadzenie większością głosów.§27

1. Zarząd Towarzystwa składa się z 7 do 15 członków.
2. Do Zarządu Towarzystwa należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
b) kierowanie działalnością Towarzystwa,
c) zwołanie Walnych Zgromadzeń,
d) zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
e) zarządzanie uchwał w różnych sprawach dotyczących Towarzystwa,
f) i inne sprawy przewidziane w Statucie.
3. Zarząd może dokooptować w czasie trwania kadencji członków na miejsce brakujące w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes Towarzystwa nie rzadziej niż raz w kwartale.
5. Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków Zarządu . W razie równości głosów decyduje głos prezesa Towarzystwa.§28

1. Zarząd Towarzystwa wybiera spośród swych członków Prezydium w liczbie pięciu osób (prezesa, dwóch v-ce prezesów, sekretarzy i skarbnika).
2. Prezydium Kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu. Posiedzenia Prezydium zwołuje prezes Towarzystwa nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Prezes Zarządu reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.§29

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczącemu i członkom Komisji przysługuje prawo udziału we wszystkich posiedzeniach i pracach Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym.
3. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub stosunkiem pracy z Towarzystwem.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.§30

Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Towarzystwa pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
b) występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych i żądanie wyjaśnień,
c) zgłoszenie wniosków Walnemu Zgromadzeniu o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.§31

W uzasadnionych wypadkach Komisja Rewizyjna ma prawo skorzystać z pomocy biegłego.§32

Komisja Rewizyjna może przyjmować od członków Towarzystwa podania, skargi, zażalenia, przekazując je do załatwienia po zaopiniowaniu Zarządowi lub Walnemu Zgromadzeniu.

Mińsk Mazowiecki, dnia 12 kwietnia 2003 roku ze zmianami z dnia 16 kwietnia 2005 roku
i 25 kwietnia 2009 roku