ROZDZIAŁ V

Majątek Towarzystwa


§33

1. Na majątek Towarzystwa składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a) składki członkowskie,
b) dotacje,
c) darowizny,
d) dochody z imprez organizowanych przez Towarzystwo,
e) dochody działalności gospodarczej,
f) dobrowolne wpłaty,
g) wpłaty wynikające z zawieranych umów sponsorskich.
3. W gospodarowaniu majątkiem Towarzystwa zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania jego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.§34

Do ważnych pism dotyczących spraw majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy przynajmniej dwóch osób, w tym: prezesa lub jednego z v-ce prezesów i skarbnika.§35

Wszelkie postępowanie władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia jego majątku wymagają zgody władzy rejestrującej.§36

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizacje celów statutowych.§37

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej Towarzystwa ustala Zarząd.

Mińsk Mazowiecki, dnia 12 kwietnia 2003 roku ze zmianami z dnia 16 kwietnia 2005 roku
i 25 kwietnia 2009 roku